Outdated browser!
Your current browser is out of date and might not be able to display this website correctly. Please update your browser. Or click below to continue using the site.
Update browser

ข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าและใบอนุญาตต่างๆ

ACG Students

หน่วยตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์เป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการออกวีซ่าและใบอนุญาตให้เข้าประเทศนิวซีแลนด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนและวีซ่านักท่องเที่ยวและรายการตรวจสอบสำหรับประเทศของคุณโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์
 www.immigration.govt.nz

ลงทะเบียนวีซ่านักเรียน

เพื่อขอรับวีซ่านักเรียน นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติที่สถาบันการศึกษาวซีแลนด์ที่ได้รับการรับรอง

ใบสมัตรจะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้:

รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทางล่าสุด 1 ใบ
การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ไม่สามารถขอคืนได้
หลักฐานการเสนอให้เข้าเรียนจากสถาบันการศึกษาระบุชื่อหลักสูตรเวลาขั้นต่ำที่ต้องเรียนให้จบ และค่าธรรมเนียมหลักสูตรหรือการยกเว้นค่าธรรมเนียม (เช่น ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา)
หลักฐานการมีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าครองชีพในขณะที่บุตรหลานของท่านกำลังศึกษาอยู่ (ปัจจุบันอยู่ที่ 1,250 ดอลลาร์ต่อเดือน)
สำเนาตั๋วเครื่องบินไป-กลับหรือหลักฐานการมีเงินเพียงพอที่จะซื้อตั๋วเครื่องบิน
สำเนาหนังสือเดินทางของนักเรียนซึ่งมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากวันที่วางแผนเดินทางออกจากนิวซีแลนด์
เอกสารทางการเงินและหนังสือรับรองการศึกษา
หลักฐานกรมธรรม์การประกันสุขภาพ การเดินทางและเนื้อหา

หากต้องการสมัครออนไลน์ โปรดคลิกที่นี่
www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas.


การตรวจสอบทางการแพทย์และทางตำรวจ

สำหรับหลักสูตรที่กินเวลานานกว่า 6 เดือน คุณต้องยื่นใบรับรองการเอ็กซเรย์ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน นักเรียนอายุ 17 ปีหรือมากกว่านั้นที่ตั้งใจจะอยู่ในนิวซีแลนด์เป็นเวลา 24 เดือนหรือนานกว่านั้นจะต้องได้รับหนังสือรับรองการตรวจร่างกายจากประเทศเดิมของตน


ขยายเวลาหรือเปลี่ยนแผนการเรียนของคุณหรือไม่

นักศึกษาอาจมาถึงนิวซีแลนด์ เริ่มศึกษาและพบว่าเขาต้องการเปลี่ยนแปลง ย้ายหลักสูตรหรือเรียนนานขึ้น วิทยาเขตการศึกษาเอซีจีส่วนใหญ่มีบริการวีซ่าออนไลน์เพื่อช่วยนักศึกษาเปลี่ยนวีซ่าเมื่อมาถึง