Outdated browser!
Your current browser is out of date and might not be able to display this website correctly. Please update your browser. Or click below to continue using the site.
Update browser

การสนับสนุนการเรียนรู้

Parnell students

การศึกษาต่อต่างประเทศ นักเรียนจะต้องเจอปัญหาต่างๆมากมาย ด้วยสาขาที่มากมายของศูนย์การศึกษาต่อเอซีจีเราจะช่วยนักเรียนและสนับสนุนได้อย่างทั่วถึง จงเลือกเราให้ดูแลลูกหลานของท่าน

 บทบาทของคณบดี

คณบดีจะสนับสนุนครูสอนพิเศษ ครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยการติดตามการเข้าชั้นเรียน ความก้าวหน้าทางวิชการ และดำเนินมาตรการทางวินัย ถ้าครูอาจารย์มีความกังวลเกี่ยวกับนักเรียน อาจารย์จะคุยกับครูสอนพิเศษของนักเรียนคนนั้นในตอนแรก และคณบดีจะเป็นผู้เข้ามามีส่วนในบทสนทนาเป็นคนถัดไป โดยที่อาจารย์ ครูสอนพิเศษและคณบดีจะติดต่อกันอย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนคนนั้น


การสนับสนุนนักเรียนนานาชาติ

เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนนักเรียนนานาชาติจะเป็นผู้ช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องการจัดหาที่พัก สุขภาพ คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร การแนะแนวเพื่อการศึกษา และการบริหารจัดการเรื่องทั่วๆไป เช่น การต่ออายุวีซ่า การธนาคารและการประกันภัย

ครูสอนพิเศษที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อเอซีจี

นักเรียนที่ศึกษาต่อกับศูนย์การแนะแนวเอซีจีจะมีครูสอนพิเศษคอยช่วยเหลือดูแลด้านต่าง ในด้านวิชาการและด้านอื่นๆที่จำเป็น


ครูสอนพิเศษจะคอยตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การก้าวหน้าในด้านต่างๆ รวมถึงสวัสดิการ การไม่เข้าชั้นเรียนและไม่ตรงต่อเวลาเป็นตัวสัญญาณว่านักเรียนเริ่มมีปัญหา และสิ่งเหล่านี้ควรได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วนที่สุด


ในหนึ่งเทอมนักเรียนทุกกคนจะได้รับการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการกับครูสอนพิเศษของนักเรียน ครูสอนพิเศษอาจจะนัดเพิ่มเติมถ้าหากจำเป็น หรือนักเรียนร้องขอ นักเรียนสามารถขอคำแนะนำจากครูผู้สอนอื่นๆได้เช่นกัน แต่ครูสอนพิเศษจะยังคงเป็นผู้ที่รับผิดชอบในด้านวิชาการและสวัสดิการต่างๆ


กลุ่มครูสอนพิเศษ-การทำงานร่วมกับคนอื่นๆ


ครูสอนพิเศษมีหน้าที่รับผิดชอบสองหลักใหญ่ๆ

  • การกำกับการดูแลด้านวิชาการด้านหลักสูตรแก่นักเรียนและเป็นจุดแรกที่นักเรียนจะติดต่อมา เมื่อนักเรียนต้องการคำแนะนำ

ครูสอนพิเศษจะเป็นผู้ให้คำแนะนำด้านอาชีพเบื้องต้น ผ่านการพูดคุย ช่วยค้นหาบุคคลที่จะช่วยเหลือในขั้นต่อๆไป ตรวจสอบความคืบหน้าต่างๆ โดยรวมแล้วคือการดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆของนักเรียน


ถ้านักเรียนมีปัญหาในเชิงวิชการ ครูสอนพิเศษจะเป็นผู้ให้คำแนะนำทั่วไป ในตอนท้ายครูสอนพิเศษจะรายงานและให้ความเห็นเกี่ยวกับผลต่างๆและให้คำแนะนำสำหรับก้าวต่อไป