Outdated browser!
Your current browser is out of date and might not be able to display this website correctly. Please update your browser. Or click below to continue using the site.
Update browser

ที่พักอาศัย

ที่พักอาศัย

เราต้องการความมั่นใจว่านักเรียนทั้งหมดของเราจะปลอดภัย มีความสุขและได้รับการดูแลเอาใจใส่ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่นิวซีแลนด์ ดังนั้น ด้วยปณิธานนี้ เราจึงนำเสนอที่พักอาศัยหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ทุกประเภท

ตัวเลือกที่พักอาศัย

เนื่องจากเราให้การบริการแก่นักเรียนในทุกวัย เราจึงนำเสนอที่พักอาศัยหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ทุกประเภท
ตามหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติดูแลนักเรียนต่างชาติ นักเรียนสามารถเลือกระหว่างตัวเลือกดังต่อไปนี้:
การพักอาศัยกับผู้ปกครอง
การพักอาศัยกับผู้ดูแลที่ถูกเลือกโดยผู้ปกครอง
การพักอาศัยแบบโฮมสเตย์ของเอซีจี
การเช่าอพาร์ทเมนท์สำหรับนักเรียน
การพักอาศัยในที่พักแบบอิสระ
ในกรณีที่นักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องเลือกจากตัวเลือกแรกเท่านั้น