Outdated browser!
Your current browser is out of date and might not be able to display this website correctly. Please update your browser. Or click below to continue using the site.
Update browser

Hỗ trợ học tập

Parnell students

Khi học tập ở nước ngoài, bạn có thể đối mặt với một số thách thức. Nếu bạn cần sự hỗ trợ, ACG có một số hệ thống ngay tại chỗ.

 Vai trò của Chủ nhiệm khoa

Các Chủ nhiệm khoa hỗ trợ nhân viên giám hộ và ban giảng huấn bằng cách giám sát sự hiện diện và tiến trình học tập, và thực thi các biện pháp kỉ luật. Nếu một giáo viên có một quan ngại đối với một học sinh, trước tiên họ nói chuyện với người giám hộ của học sinh đó, sau đó, chủ nhiệm khoa là người kế tiếp tham gia cuộc đối thoại. Các giáo viên, người giám hộ và chủ nhiệm khoa duy trì mối liên lạc chặt chẽ với nhau vì lợi ích của học sinh.


 

Bộ phận Hỗ trợ Du học sinh

Các cán bộ hỗ trợ du học sinh có thể giúp học sinh với những hướng dẫn về nơi ở, sức khỏe, khóa học và các chọn lựa dự bị đại học, và các vấn đề hành chính như đổi visa, giao dịch với ngân hàng và bảo hiểm.

Các Nhân viên giám hộ tại các trường Dự bị Đại học ACG

Học sinh đang học tại các trường Dự bị Đại học ACG sẽ được chỉ định một nhân viên giám hộ để chăm sóc các nhu cầu học tập và nhu cầu thiết yếu của các em.


Các nhân viên giám hộ giám sát việc tham dự lớp, sự đúng giờ và tiến triển chung và sức khỏe tốt của học sinh. Sự tham dự lớp không thường xuyên và ít khi đúng giờ thường là một dấu hiện cho thấy có thể học sinh đang gặp khó khăn, và các vấn đề này cần được xử lí rất nghiêm túc.


Trong một học kì, các học sinh có hai cuộc phỏng vấn chính thức với các nhân viên giám hộ của mình. Các nhân viên giám hộ có thể bố trí thêm các cuộc phỏng vấn nếu cần thiết, hoặc nếu học sinh yêu cầu. Học sinh cũng có thể tìm lời khuyên độc lập từ các giáo viên khác, nhưng nhân viên giám hộ vẫn chịu trách nhiệm đối với các nhu cầu học tập và sức khỏe.


Nhóm nhân viên giám hộ – cùng làm việc với những người khác


Các nhân viên giám hộ có hai trách nhiệm chính:

  • giám sát chương trình học của học sinh
    là điểm tiếp xúc đầu tiên khi học sinh cần tư vấn

Họ có thể tư vấn về chọn nghề ban đầu, trao đổi về các thách thức, nhận định người để yêu cầu trợ giúp, kiểm tra quá trình và nói chung có sự quan tâm tới sự khỏe mạnh thoải mái của học sinh.


Nếu học sinh gặp khó khăn trong học tập, nhân viên giám hộ sẽ đưa ra hướng dẫn chung. Ở cuối báo cáo đầu tiên, nhân viên giám hộ sẽ có một nhận định về thành tích và đưa ra lời khuyên cho các bước tiếp theo.